Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Cessie: de overdracht van een vordering aan een ander. Deze (rechts)persoon wordt hierdoor crediteur.
 2. Cliënt: iedere (rechts)persoon die aanspraak maakt op een vordering, zoals door de opdrachtgever aangegeven.
 3. ‘No cure, no pay-tarief’: kosten voor de opdrachtgever en/of cliënt die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat. Indien geen positief resultaat wordt behaald, zijn in beginsel geen kosten verbonden aan de diensten die door PrivacyPunt op basis van ‘no cure, no pay’ zijn verricht. Het ‘no cure, no pay-tarief’ is enkel van toepassing indien, en voor zover, dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende en/of erfgenaam die met PrivacyPunt een overeenkomst heeft gesloten dan wel aan hem een opdracht heeft verstrekt, namens de door hem opgegeven cliënt of cliënten. De opdrachtgever betreft eveneens de contactpersoon.
 5. Opdrachtnemer: PrivacyPunt, uitsluitend in de vorm van rechtspersoon.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tot welke de opdrachtgever zich verbindt na acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 7. PrivacyPunt: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PrivacyPunt B.V., gevestigd te Den Haag en met KvK-nummer 69331642, en tevens handelsnaam.
 8. PrivacyPunt.nl: website van PrivacyPunt, die aan (rechts)personen de mogelijkheid biedt hun vorderingen in te dienen.
 9. Variabel tarief: kosten voor de opdrachtgever en/of cliënt op basis van de tijdsduur van de door PrivacyPunt verrichte werkzaamheden.
 10. Vast tarief: vaste kosten voor de opdrachtgever en/of cliënt voor een aantal vooraf overeengekomen werkzaamheden, die onafhankelijk zijn van de aard of de duur van de verrichtingen van PrivacyPunt en tevens onafhankelijk zijn van het door PrivacyPunt voor opdrachtgever en/of cliënt behaalde resultaat.
 11. Vordering: vordering of verzoek, hoofdzakelijk maar niet limitatief, op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Auteurswet en/of het Burgerlijk Wetboek. Deze vorderingen en/of verzoeken kunnen zowel gezamenlijk als afzonderlijk van elkaar worden ingediend.
 12. Wederpartij: diegene die een schuld heeft aan cliënt of de rechts(persoon) op wie cliënt anderszins een vordering heeft of meent te hebben, in de regel de verantwoordelijke voor gegevensverwerking en/of de bewerker.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden uitgevoerd door PrivacyPunt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PrivacyPunt en de opdrachtgever en/of cliënt voor zover van deze algemene voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van welke andere voorwaarden dan ook. Andersluidende voorwaarden maken enkel deel uit van de met PrivacyPunt gesloten overeenkomsten, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. PrivacyPunt is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 6:236 onder i BW. De opdrachtgever zal bij significante wijzigingen hiervan op de hoogte worden gebracht.
 5. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend blijken te zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige deel onverminderd van kracht. PrivacyPunt is bevoegd om de nietige, vernietigbare en/of onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar en/of wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigde en/of onverbindende bepalingen.
 6. Voor zover PrivacyPunt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van een derde, gelden deze algemene voorwaarden eveneens ten behoeve van die derde.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm deze dan ook zijn gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij anders door PrivacyPunt is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover de overeenkomst door middel van een e-mailbericht of op andere wijze schriftelijk door PrivacyPunt aan de opdrachtgever is bevestigd dan wel wanneer PrivacyPunt uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
 3. Door een overeenkomst aan te gaan met PrivacyPunt verklaart de opdrachtgever dat hij/zij bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan dan wel de opdracht te geven namens de door hem opgegeven (rechts)personen. De opdrachtgever staat er dan ook voor in dat hij/zij gevolmachtigd is om de vordering voor de door hem/haar opgegeven cliënten bij PrivacyPunt in te dienen.
 4. PrivacyPunt is zonder opgave van redenen gerechtigd om een overeenkomst niet aan te gaan dan wel een opdrachtgever en/of cliënt te weigeren. PrivacyPunt deelt dit zo spoedig mogelijk mede aan de opdrachtgever.
 5. PrivacyPunt houdt zich het recht voor om een deel van dan wel de volledige vordering in te trekken of de volledige overeenkomst te ontbinden wegens voortschrijdend inzicht dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet welke een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt en/of de relatie met de opdrachtgever onwerkbaar maakt.
 6. PrivacyPunt houdt zich het recht voor om aan iedere overeenkomst, die op basis van’ no cure, no pay’ of een vast tarief wordt aangegaan, volledig naar eigen inzicht uitvoering te geven, waarbij in geen enkel geval een positief resultaat gegarandeerd is.
 7. PrivacyPunt zal de overeenkomst te allen tijde naar zijn beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Daarnaast kunnen er geen rechten ontleent worden aan de informatie die door PrivacyPunt op dan wel via zijn website wordt verstrekt.
 8. Indien de opdrachtgever en/of cliënt (al dan niet na het accepteren van een vergoeding van de wederpartij) op enig moment besluit om de opdracht in te trekken dan wel de overeenkomst te ontbinden nadat er reeds inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht dan wel een procedure is gestart door PrivacyPunt of door één van de door hem (ingeschakelde) derden, is PrivacyPunt gerechtigd om het ‘no cure, no pay-tarief’, de kosten (conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden), evenals de reeds (daadwerkelijk) gemaakte kosten bij de opdrachtgever en/of cliënten in rekening te brengen. Ingeval door PrivacyPunt een (gerechtelijke) procedure gestart is, wordt onder ‘(daadwerkelijk) gemaakte kosten’ onder andere, maar niet uitsluitend verstaan klachtenkosten, het griffierecht, de explootkosten, overige deurwaarderskosten, buitengerechtelijke incassokosten, het salaris gemachtigde, nasalaris en de overig gemaakte kosten. In geval van facturatie door PrivacyPunt dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag.
 9. PrivacyPunt zal per individueel geval beoordelen op welke wijze de overeenkomst gesloten dient te worden. PrivacyPunt werkt op basis van volmacht, welke wordt verleend door de cliënt en/of opdrachtgever dan wel op basis van cessie waardoor de vordering van de cliënt en/of opdrachtgever aan PrivacyPunt wordt overgedragen.
 10. Door het aangaan van een overeenkomst met PrivacyPunt machtigt de opdrachtgever PrivacyPunt om in geval van volmacht in naam van de door hem opgegeven cliënten, alle (incasso)handelingen te verrichten die naar het oordeel van PrivacyPunt noodzakelijk en/of nuttig zijn, waaronder - maar niet uitsluitend - kan worden verstaan het aangaan van een minnelijke schikkingsregeling, het ondertekenen van een finale kwijting, het starten van een juridische procedure en/of het inschakelen van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. In geval van cessie handelt PrivacyPunt in zijn eigen naam.
 11. Indien en voor zover PrivacyPunt dit nodig acht voor het succesvol afhandelen van een vordering, is PrivacyPunt bevoegd om een vordering over te dragen aan een derde.

Artikel 4: De opdracht

 1. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van en in het belang van de opdrachtgever.
 2. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door PrivacyPunt en namens PrivacyPunt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn medewerkers niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, en eindigt de opdracht niet met hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart PrivacyPunt tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door PrivacyPunt ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden.
 4. PrivacyPunt zal zich inspannen het door opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert niet dat dit resultaat bereikt wordt.
 5. PrivacyPunt kan ter uitvoering van (een deel van) de opdracht derden inschakelen, zoals een gerechtsdeurwaarder of een deskundige. Daarbij zal PrivacyPunt de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, maar kan PrivacyPunt niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde.
 6. De opdrachtgever is gehouden om alle benodigde gegevens en/of informatie, op voorhand dan wel (direct) na het indienen van de vordering, aan PrivacyPunt kenbaar te maken dan wel ter beschikking te stellen. De gegevens en/of informatie dienen volledig naar waarheid te worden verstrekt. Wanneer de wederpartij een geldbedrag heeft uitgekeerd dan wel dit heeft aangekondigd, dient dit eveneens te worden vermeld bij het indienen van de vordering dan wel zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit bericht. De opdrachtgever zal te allen tijde volledige medewerking verlenen om tot een succesvolle afwikkeling van de vordering te komen.
 7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van een werkend e-mailadres aan PrivacyPunt. Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan PrivacyPunt worden toegerekend. Alle communicatie vindt plaats via bij PrivacyPunt bekende e-mailadres van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever en/of cliënt draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau van deze communicatie en de daarbij uitgewisselde (persoons)gegevens.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct rekeningnummer (IBAN) waar het (mogelijke) incassoresultaat op gestort kan worden. Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan PrivacyPunt worden toegerekend.
 9. Van het bewust verstrekken van onvolledige dan wel onjuiste gegevens/informatie alsmede van fraude op welke wijze dan ook, wordt door PrivacyPunt onmiddellijk aangifte gedaan. Tevens wordt het door PrivacyPunt gehanteerde tarief (zoals omschreven in artikel 4 en artikel 5 van deze algemene voorwaarden) bij de opdrachtgever en/of cliënt in rekening gebracht.
 10. De opdrachtgever vrijwaart PrivacyPunt voor alle aanspraken van derde als gevolg van door de opdrachtgever onjuist gedane mededelingen en/of onjuist verstrekte gegevens/informatie en/of frauduleus verrichte handelingen.
 11. De opdrachtgever en/of cliënt zal geen contact opnemen dan wel onderhouden met de wederpartij betreffende de bij PrivacyPunt ingediende vordering. Wanneer de wederpartij contact met de opdrachtgever en/of cliënt opneemt betreffende de bij PrivacyPunt ingediende vordering, dient dit direct aan PrivacyPunt te worden doorgeven.
 12. De opdrachtgever en/of cliënt zal zijn vordering niet elders in behandeling laten nemen. Indien zijn vordering reeds elders in behandeling is, zal de opdrachtgever en/of cliënt zijn vordering daar per direct stopzetten. Wanneer PrivacyPunt genoodzaakt is de vordering stop te zetten vanwege voorgaande situatie, is artikel 3 lid 8 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5: Tarief en kosten

 1. Alle bedragen en/of prijzen van PrivacyPunt zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Het variabel tarief bedraagt een standaard uurtarief van € 121,- (inclusief BTW). Dit uurtarief is van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het variabel tarief kan, na overleg met opdrachtgever, verschillen al naar gelang de werkzaamheden die PrivacyPunt dient te verrichten ter uitvoering van de opdracht.
 3. Het ‘no cure, no pay-tarief’ voor een schadevergoedingsvordering (vermogensschade en/of ander nadeel) bedraagt 25% van het volledige (vorderings)bedrag, exclusief administratie-, expertise-, incasso- en proceskosten, dat aan opdrachtgever en/of cliënt is toegekend, dan wel het bedrag dat PrivacyPunt, al dan niet na minnelijk overleg, met de wederpartij is overeengekomen.
 4. Daarnaast wordt per vordering maximaal € 50,- per cliënt en/of opdrachtgever aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De totale kosten die bij een schadevergoedingsvordering bij opdrachtgever en/of cliënt in rekening worden gebracht zijn echter in geen geval hoger dan het volledige schadevergoedingsbedrag.
 5. Voor een vordering die (mede) ziet op iets anders dan het vergoeden van schade (vermogenschade en/of ander nadeel) kan PrivacyPunt met de opdrachtgever en/of cliënt een (bijkomend) ‘no cure, no pay-tarief’ en/of vast tarief overeenkomen. Dit ‘no cure, no pay-tarief’ of vast tarief bedraagt € 121,- per afzonderlijke vordering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 6. Het volledige ‘no cure, no pay-tarief’ en/of vast tarief wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever indien er een (gedeeltelijke) betaling rechtstreeks aan de opdrachtgever, cliënt, (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel enig andere derde is gedaan. Tevens is het ‘no cure, no pay-tarief’ en/of vast tarief verschuldigd wanneer er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 lid 8 van deze algemene voorwaarden.
 7. PrivacyPunt houdt zich het recht voor voorschotnota’s in rekening te brengen, ook in gevallen als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, waarbij (nog) geen (positief) resultaat is behaald. Opdrachtgever en/of cliënt dient telkens de voorschotnota te voldoen alvorens werkzaamheden worden verricht en/of voortgezet. PrivacyPunt behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden te staken indien betaling uitblijft.
 8. Zodra PrivacyPunt een vordering heeft geaccepteerd, is er een overeenkomst tussen PrivacyPunt, de opdrachtgever en/of de cliënt ontstaan. Vanaf dat moment is PrivacyPunt gerechtigd om aan de wederpartij de wettelijke rente en de door hem (daadwerkelijk) gemaakte kosten, waaronder (maar niet uitsluitend) kan worden verstaan: (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, klachtengeld, griffierechten, explootkosten, deurwaarderskosten, salaris gemachtigde en overig gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze kosten komen in geval van betaling door de wederpartij geheel toe aan PrivacyPunt. Wanneer de opdrachtgever en/of cliënt besluit de vordering in te trekken en daarmee de overeenkomst tussen PrivacyPunt, de opdrachtgever en/of de cliënt te ontbinden, is PrivacyPunt gerechtigd om de zojuist beschreven kosten (naast de tarieven zoals genoemd in leden 2, 3, 4 en 5) bij de opdrachtgever en/of cliënt in rekening te brengen.
 9. Alle bank- en/of transactiekosten welke gepaard gaan met (internationale) uitbetalingen van de aan de opdrachtgever en/of cliënt toekomende bedragen, kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever en/of cliënt.

Artikel 6: Betaling

 1. PrivacyPunt is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten dan wel te ontbinden, indien de opdrachtgever en/of cliënt met enige betaling dan wel een op hem/haar rustende verplichting in gebreke is.
 2. Betalingen door of namens (de verzekering van) de wederpartij dienen aan PrivacyPunt te worden voldaan. Betalingen die worden gedaan aan PrivacyPunt, dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever en/of cliënt, (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde, worden beschouwd als incassoresultaat. Allereerst dient hiervan te worden voldaan: het ‘no cure, no pay-tarief’, het vast tarief, het variabel tarief, de administratiekosten, expertisekosten, (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, wettelijke rente, griffierechten, explootkosten, deurwaarderskosten, het (na)salaris gemachtigde en de overig (daadwerkelijk) gemaakte kosten. Deze gelden, komen direct en geheel toe aan PrivacyPunt.
 3. Betalingen die worden gedaan door (een verzekering van) de wederpartij rechtstreeks aan de opdrachtgever en/of cliënt dan wel aan een (rechtsbijstand)verzekeraar of derde, moeten terstond worden gemeld aan PrivacyPunt. Binnen 7 dagen na ontvangst van de gelden door de opdrachtgever, cliënt, (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde dienen het variabel tarief, het vast tarief, het ‘no cure, no pay-tarief’, de (eventuele) administratiekosten evenals de door PrivacyPunt gevorderde wettelijke rente en de (daadwerkelijk) gemaakte kosten, te weten: (buitengerechtelijke incasso) kosten, explootkosten (overige) deurwaarderskosten, griffierechten, (na)salaris gemachtigde en overige (daadwerkelijk gemaakte) kosten aan PrivacyPunt te worden voldaan. Wanneer de opdrachtgever en/of cliënt hiermee in gebreke blijft, zal PrivacyPunt alle kosten, waaronder tevens wordt verstaan de kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van de betalingen doorberekenen aan de opdrachtgever en/of cliënt.
 4. Ingeval PrivacyPunt al een procedure in naam van de opdrachtgever en/of cliënt is gestart, is het voor de opdrachtgever en/of cliënt niet mogelijk om de vordering kosteloos in te trekken, de overeenkomst te ontbinden dan wel een schikkingsaanbod van of namens de wederpartij te accepteren. Indien de opdrachtgever en/of cliënt er zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor kiest om een (schikkings)aanbod te accepteren, de overeenkomst te ontbinden dan wel een vordering in te trekken, is de opdrachtgever en/of cliënt het tarief zoals vermeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden aan PrivacyPunt verschuldigd. Artikel 3 lid 8 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 5. Als de opdrachtgever en/of cliënt met enige betaling die hij aan PrivacyPunt verschuldigd is in gebreke blijft, zal PrivacyPunt alle kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling bij de opdrachtgever en/of cliënt in rekening brengen.
 6. Indien PrivacyPunt per abuis te veel geld aan opdrachtgever heeft uitgekeerd, dient opdrachtgever dit bedrag per ommegaande aan PrivacyPunt terug te betalen. Het door PrivacyPunt te veel betaalde bedrag dient te worden gezien als onverschuldigde betaling in de zin van artikel 6:203 BW.
 7. Indien opdrachtgever en/of cliënt een voorschotnota voor een ‘no cure, no pay’-tarief heeft voldaan als bedoeld in artikel 5 leden 5 en 7 en naar de beoordeling van PrivacyPunt bij het eindigen van de zaak in het geheel geen positief resultaat is behaald, is het in dit kader aan PrivacyPunt betaalde ‘no cure, no pay-tarief’ voor de opdrachtgever en/of cliënt bestemd.
 8. De ondubbelzinnig voor de opdrachtgever en/of cliënt bestemde bedragen zullen, met inachtneming van het bepaalde in artikelen 5 en 6 van deze algemene voorwaarden, binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling door PrivacyPunt of na de mededeling van het in het zevende lid bedoelde eindigen van de zaak op het bij PrivacyPunt bekende e-mailadres van opdrachtgever, aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
 9. Betalingen worden gedaan op de bij PrivacyPunt bekende IBAN van de opdrachtgever. Het voor de opdrachtgever en/of cliënt bestemde bedrag zal maximaal één jaar op de bankrekening van PrivacyPunt worden bewaard. Dit jaar vangt aan nadat de opdrachtgever op het bij PrivacyPunt bekende e-mailadres van de opdrachtgever is geïnformeerd over het voor opdrachtgever en/of cliënt bestemde bedrag. Na verloop van dit jaar vervalt het recht van de opdrachtgever en/of cliënt tot verkrijging van dit bedrag. Over uit te keren voor opdrachtgever en/of cliënt bestemde bedragen wordt geen (wettelijke) rente vergoed.

Artikel 7: Privacy, persoonsgegevens, de rechten van betrokkene en het procesdossier

 1. De privacywetgeving, in het bijzonder de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt door PrivacyPunt nageleefd. Dit betekent onder andere dat PrivacyPunt een register van verwerkingsactiviteiten bijhoudt en passende maatregelen treft met het oog op de bescherming van persoonsgegevens.
 2. In het kader van zijn dienstverlening verwerkt PrivacyPunt (persoons)gegevens. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, is dit het geval bij het doorgegeven van persoonsgegevens via PrivacyPunt.nl en persoonsgegevens die in het kader van (het aangaan van) de overeenkomst met opdrachtgever aan PrivacyPunt worden verstrekt.
 3. PrivacyPunt verwerkt alleen persoonsgegevens die met het oog op het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst, de behandeling van de zaak, de beslechting van het geschil of het doen van betalingen en het innen van vorderingen noodzakelijk zijn. Hiertoe slaat PrivacyPunt deze gegevens in de eigen administratie op en gebruikt het deze om verzoeken gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke, de Autoriteit Persoonsgegevens, een (geschillen)commissie of de rechter te onderbouwen.
 4. Bij de te verwerken persoonsgegevens kan worden gedacht aan achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, bankrekeningnummers en overige persoonsgegevens die opdrachtgevers of anderen door middel van communicatie aan PrivacyPunt verstrekken. Ter identificatie van opdrachtgever en/of cliënt wordt een veilige kopie, dat wil zeggen een kopie van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, waarvan – indien dat gelet op de aard van de zaak mogelijk is – de gegevens documentnummer, BSN, lengte en de foto zijn verwijderd, verwerkt.
 5. Daarnaast verwerkt PrivacyPunt die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn het verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke, de Autoriteit Persoonsgegevens, een (geschillen)commissie of de rechter te onderbouwen.
 6. Bij verwerking als bedoeld in het vierde en vijfde lid kan sprake zijn van de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Conform artikel 9, tweede lid, onder f van de AVG verwerkt PrivacyPunt deze bijzondere categorieën persoonsgegevens alleen indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of daarvoor toestemming is gegeven als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder a. Opdrachtgever en/of cliënt wordt erop gewezen dat deze de toestemming te allen tijde weer in kan trekken, hetgeen echter tot gevolg zal hebben dat PrivacyPunt de opdracht niet meer op juiste wijze zal kunnen uitvoeren.
 7. Op verzoek verstrekt PrivacyPunt in het kader van het recht op inzage van opdrachtgever en/of cliënt een overzicht van de gegevens van de opdrachtgever en/of cliënt die bij PrivacyPunt bekend zijn. Alleen de opdrachtgever en/of cliënt hebben, gelet op het maatschappelijk belang dat een ieder vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking om juridische bijstand en advies moet kunnen vragen, op verzoek recht op inzage in het (proces)dossier. Daaronder zijn, met uitzondering van de in het achtste lid genoemde gevallen, in ieder geval begrepen de door opdrachtgever en/of cliënt verstrekte gegevens en documenten en, voor zover deze betrekking hebben op de ingediende vordering, de correspondentie tussen PrivacyPunt en de opdrachtgever en/of cliënt en de correspondentie tussen Privacypunt en de wederpartij.
 8. Processtukken en/of correspondentie of concepten daarvoor kunnen door PrivacyPunt met het oog op mogelijke vertrouwelijke (persoons- en/of bedrijfs)informatie niet of niet volledig worden verstrekt. Het is opdrachtgever en/of cliënt niet toegestaan (verslaglegging) van communicatie, correspondentie en (proces)stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrivacyPunt, te gebruiken, te verspreiden en/of ter kennis van derden of het publiek te brengen.
 9. PrivacyPunt zal op verzoek van de opdrachtgever en/of cliënt de persoonsgegevens rectificeren, wissen of een opdrachtgever en/of cliënt betreffende verwerking beperken, tenzij andere wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen prevaleren. Tevens heeft opdrachtgever en/of cliënt het recht tegen een verwerking bezwaar te maken. Daarnaast heeft opdrachtgever en/of cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien opdrachtgever en/of cliënt daarvan gebruik wil maken, kan hij/zij PrivacyPunt bereiken op de op PrivacyPunt.nl gepubliceerde contactgegevens.
 10. PrivacyPunt zal verder, zonder separate schriftelijke toestemming, geen (persoons)gegevens aan derden verstrekken en/of kenbaar maken, anders dan en voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zoals deze met opdrachtgever en/of cliënt is overeengekomen dan wel in het geval PrivacyPunt op basis van (een rechtsgeldige vordering op grond van) een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling daartoe is verplicht. Het voorgaande omvat het doorgeven van (persoons)gegevens aan door PrivacyPunt ingeschakelde verwerkers, met welke verwerkers PrivacyPunt een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen en zich aan de privacywetgeving zal houden.
 11. In het bijzonder heeft PrivacyPunt een verwerkerovereenkomst gesloten voor het verwerken van persoonsgegevens op PrivacyPunt.nl. PrivacyPunt heeft een gerechtvaardigd belang bij een goede werking van de website en het op basis van het gebruik van de website optimaliseren daarvan. Daarbij zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het recht van bezoekers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven dit gerechtvaardigd belang. Onderdeel van de verwerkersovereenkomst is daarom dat alleen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en analytische cookies die geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy worden geplaatst. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics cookies, waarvoor een verwerkersovereenkomst is gesloten. Daarnaast is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, is het delen van gegevens uigezet en wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
 12. PrivacyPunt behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, zoals de Auteurswet. PrivacyPunt heeft het recht om de door de uitvoering van een overeenkomst toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. PrivacyPunt zal daarbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis van derden brengen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Na het eindigen van de zaak kan PrivacyPunt intern gebruik blijven maken van geanonimiseerde processtukken.
 13. Indien de inkomende correspondentie en contacten met PrivacyPunt niet tot een overeenkomst tot opdracht leiden, worden deze (en de persoonsgegevens daarin) na maximaal zes maanden, gerekend vanaf het laatste contactmoment, verwijderd. Uitgaande correspondentie wordt met het oog op mogelijke aansprakelijkheidsstelling als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden zeven jaren bewaard.  Elk jaar wordt op 1 januari en 1 juli uitgaande correspondentie die ouder is dan een jaar met dat doel versleuteld opgeslagen. Uiterlijk twee jaar na het eindigen van de zaak wordt het procesdossier verwijderd, met uitzondering van de in het twaalfde lid genoemde processtukken en gegevens die op grond van dwingendrechtelijke bepalingen moeten worden bewaard. Deze op grond van dwingendrechtelijke bepalingen bewaarde gegevens worden na maximaal zeven jaar, en zoveel eerder als redelijkerwijs mogelijk is, vernietigd.

Artikel 8: Procedures

 1. PrivacyPunt is gerechtigd de voor opdrachtgever en/of cliënt gestarte (gerechtelijke) procedures naar eigen inzicht te voeren en/of schikkingen te treffen.
 2. Het staat PrivacyPunt vrij om een verzoek tot bemiddeling of handhaving in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder, een in onderling overleg door PrivacyPunt en de wederpartij aangewezen functionaris of geschillencommissie. Indien dit verzoek wordt afgewezen dan wel de toezichthouder, de aangewezen functionaris of de geschillencommissie op enige wijze medewerking weigert, staat het PrivacyPunt vrij een bestuursrechtelijke (gerechtelijke) procedure te starten evenals de betreffende vordering in te trekken en verdere behandeling hiervan te staken.
 3. Indien PrivacyPunt het niet opportuun acht een zaak voort te zetten of een (gerechtelijke) procedure te starten dan wel voort te zetten wegens voortschrijdend inzicht, nieuwe informatie dan wel overige omstandigheden, in het bijzonder de omstandigheid dat het verwachte resultaat van een procedure niet opweegt tegen de kosten daarvan, is PrivacyPunt bevoegd de vordering in te trekken, te beëindigen dan wel een minnelijke schikkingsregeling te treffen voor een lager bedrag dan het (vorderings)bedrag waar de opdrachtgever en/of cliënt recht meent te hebben dan wel eerder tussen PrivacyPunt en de opdrachtgever overeengekomen is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van PrivacyPunt en zijn werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door PrivacyPunt gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door PrivacyPunt en opdrachtgever overeengekomen ‘no cure, no pay-tarief’, het vast tarief of het door PrivacyPunt in de desbetreffende zaak bij opdrachtgever totaal in rekening gebrachte kosten op basis van het variabel tarief. Indien nog geen overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen aan mededelingen van PrivacyPunt in het geheel geen rechten worden ontleend. PrivacyPunt geeft ook geen toestemming op mededelingen van PrivacyPunt een handelen of nalaten te baseren, voor zover dit niet expliciet in of bij die mededeling is vermeld.

Artikel 10: Overmacht

 1. PrivacyPunt is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever en/of cliënt indien het daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening dient te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PrivacyPunt geen daadwerkelijke invloed kan dan wel kon uitoefenen, waardoor PrivacyPunt niet in staat is zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever en/of cliënt na te komen. PrivacyPunt heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert nadat PrivacyPunt zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. PrivacyPunt kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 4. Indien PrivacyPunt ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PrivacyPunt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

 Artikel 11: Verval

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de vervaltermijn van alle vorderingen jegens PrivacyPunt en de door PrivacyPunt bij uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar.

 Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en PrivacyPunt is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen met PrivacyPunt zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in Den Haag.