Schadevergoeding

Privacyschending

Bij een schending van uw recht op privacy is sprake van een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Het gaat dan vaak om een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het geval zijn wanneer uw gegevens oneigenlijk worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat informatie over u op internet is gepubliceerd, bijvoorbeeld doordat uw gegevens zijn gelekt.

Datalek

Organisaties zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) verplicht uw gegevens door middel van passende maatregelen te beveiligen. Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens is sprake van een datalek. In de praktijk gaat het dan vaak om het kwijtraken van vertrouwelijke gegevens. Sinds 1 januari 2016 is het verplicht datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit datalek voor u waarschijnlijk een hoog risico voor rechten en vrijheden inhoudt, wordt u ook geïnformeerd.

Schadevergoeding

PrivacyPunt beoordeelt op basis van ons stoplichtsysteem of u bij een onrechtmatige verwerking of datalek recht hebt op een schadevergoeding. Dit bedrag kan oplopen tot in de honderden euro's. De precieze hoogte van deze schadevergoeding schatten wij met behulp van de PrivacyPunt SchadeTool (PPST). U kunt PrivacyPunt daarna opdracht geven deze schade voor u te verhalen.

No cure, no pay

Het uitgangspunt is dat wij daarbij een ‘no cure, no pay’-tarief hanteren. U maakt dan alleen kosten als wij een positief resultaat voor u bereiken. Dat wil zeggen: in het geval dat u een schadevergoeding krijgt. De vergoeding voor onze werkzaamheden houden wij op het uit te keren schadebedrag in. Deze kosten zijn nooit hoger dan het schadebedrag. Bovendien hoeft u van tevoren niets te betalen. U loopt dus geen risico op onverwachte kosten.

De vordering

Wij inventariseren welke documenten nodig zijn om uw vordering (claim) te onderbouwen. Daarna dienen wij namens u een met feiten en juridische argumenten onderbouwde vordering in. Als uw vordering onverhoopt wordt afgewezen, kan PrivacyPunt zich namens u tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden. Indien daartoe aanknopingspunten zijn, kan PrivacyPunt uw vordering daarna nog voorleggen aan een geschillencommissie of de rechter.

Contact

Hebt u een kennisgeving gehad of bent u er op een andere manier achtergekomen dat u slachtoffer van een datalek bent? Of meent u dat er sprake is van een privacyschending door een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met PrivacyPunt.